Felhasználási és Adatkezelési Nyilatkozat

Felhasználási és Adatkezelési Nyilatkozat

1. Általános rendelkezések

1.1 Az Üzemeltető személye

Az eNNYI mobil alkalmazást (továbbiakban: Alkalmazás) és a kapcsolódó háttérszolgáltatást az Innovus International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2. C. lház. fszt. 127., cégjegyzékszám: 01-09-950028; e-mail: info@innovus.hu, továbbiakban: Üzemeltető) biztosítja.

1.2 A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki az Alkalmazást letölti, abban az adatai alapján regisztrál, függetlenül attól, hogy az Alkalmazás szolgáltatásait a regisztrációt követően ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. Minden regisztrált Felhasználó adatait az Alkalmazás Üzemeltetője azonos feltételekkel és tartalom szerint kezeli és védi, függetlenül attól, hogy a regisztrációt követően az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

1.3 A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya az Üzemeltető által az Alkalmazás használatához kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. A Nyilatkozat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot az Alkalmazás honlapján közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére. A Nyilatkozat módosításainak hatályosulásához nem szüksége az, hogy a Felhasználók a módosult Nyilatkozatot tudomásul vegyék, ezzel kapcsolatos bármely kifejezett jognyilatkozatot vagy egyéb cselekményt tegyenek.
Az Alkalmazás elsődlegesen a Felhasználók által közölt adatok alapján a Felhasználók által igénybe vett közüzemi szolgáltatások viszonylatában mérőóra állással kapcsolatos adatgyűjtési és adatkezelési feladatokat végez. A regisztrált Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás keretében történő adatok kezelésnek célja, hogy az Alkalmazás segítségével az érintett Felhasználó közvetlenül tudjon fogyasztási adatot szolgáltatni az általa kiválasztott szolgáltató részére, illetve az érintett hozzáféréssel bírjon fogyasztással és számlázással kapcsolatos információkhoz.

2. Adatkezelés

2.1 Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók az Alkalmazásban történő önkéntes regisztrációval megadják az Alkalmazás által kért személyes adataikat, egyben – kifejezett, az Alkalmazás használatával megtett nyilatkozattal – hozzájárulnak a megadott személyes adataiknak az Üzemeltető általi kezeléséhez, egyben elfogadják jelen Nyilatkozatot. Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának minősül. Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Alkalmazással összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik a Felhasználók jogai maradéktalan érvényesítésére. Az Üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy az Alkalmazás szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, valamint az Alkalmazás működésének elemzése, fejlesztése. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor,
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is,
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes,
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek,
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen,
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

2.2 Kezelt adatok köre

A regisztráció során kezelt személyes adatok:
 • email cím,
 • egyedi PIN kód,
A szolgáltatói regisztráció során megadott:
 • felhasználó név,
 • jelszó,
A szolgáltatás nyújtása során kezelt adatok:
 • mérővel rendelkező ingatlan szolgáltatónál tárolt adatai,
 • mérő azonosító adatai,
 • applikáció által kezelt mérőállások,
 • mérőóráról a Felhasználó által készített fénykép.

Az adatkezelés időtartalma: az ingatlanokhoz és mérőórákhoz kapcsolódó adatokat – amennyiben a Felhasználó aktív, és az Alkalmazás szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszi – az Alkalmazás a Felhasználó által bármikor kezdeményezhető adattörlésig kezeli. A regisztrációs adatokat az Alkalmazás a Felhasználó egy évet meghaladó inaktivitása után automatikusan törli.

Az adattörlést követően – amennyiben a törölni kért adatok bármelyike a regisztráció során kötelezően megadott adatok körébe esik – a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait a továbbiakban nem használhatja, azokat csak új (sikeres) regisztrációt követően tudja igénybe venni.

A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy az Üzemeltetőnek küldött elektronikus levélben – amelyet az Üzemeltetőnek az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímére kell küldeni – az Alkalmazás által kezelt személyes adatai törlését kérje az Üzemeltetőtől. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a Felhasználó az Alkalmazás által kezelt adatok törlésére irányuló kifejezett, és egyértelmű kérést fogalmaz meg. Az Üzemeltető az adattörlésnek az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tesz eleget.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy az adattörlésre irányuló kérés esetén kizárólag az Alkalmazás által kezelt adatok törlésére kerül sor, az Alkalmazás informatikai rendszereiben, azonban a közüzemi szolgáltatók a Felhasználók adatait – függetlenül attól, hogy azokat az Alkalmazás segítségével adták-e meg a közüzemi szolgáltatóknak vagy sem – a közüzemi szolgáltatások igénybe vételét szabályozó jogszabályok által meghatározottak szerint továbbra is kezelni fogják.

2.3 Az adatkezelés helye, irányadó jog

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg. Az Üzemeltető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. Az Üzemeltető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

2.4 Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon egyes adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli, azonban a mérővel rendelkező ingatlan címét, a mérő(k) adatait, a mérőállások adatait, valamint az esetlegesen feltöltött fényképeket az Üzemeltető a vele szerződéses kapcsolatban álló illetékes közüzemi szolgáltató(k) felé átadja, amennyiben a Felhasználó az adott közüzemi szolgáltató irányába az Alkalmazáson keresztül, vagy adott közüzemi szolgáltaó saját regisztrációs felületén keresztül külön regisztrációt kezdeményez, és az ezen regisztráció során megadott adatait az Alkalmazáson keresztül használja fel.
Amennyiben a Felhasználó – egy ugyanazon nyilatkozat keretében – nem ad kifejezett hozzájárulást az általa megadott személyes adatoknak az Üzemeltető általi kezeléséhez, nem veszi tudomásul a Felhasználási és Adatkezelési Nyilatkozat feltételeit, és nem járul hozzá ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott adatait a Felhasználó mérőállás bejelentése továbbítása céljából felhasználja, úgy ez sikertelen regisztrációnak minősül, és a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe.

2.5 A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval történő kapcsolattartás. A regisztráció során, és ezt követően, az Alkalmazás használatakor a Felhasználó által megadott adatok kezelésének célja ezen túlmenően az Alkalmazás szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a – jelen Nyilatkozatban meghatározottak szerint – adatközlés az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló közüzemi szolgáltatók felé. Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

2.6 Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az Üzemeltető a vele szerződéses kapcsolatban álló közüzemi szolgáltatókkal kizárólag azokat az adatokat teszi hozzáférhetővé, melyek az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtása szempontjából relevánsak. A Felhasználó az Alkalmazáson belül végzett önkéntes regisztrációval hozzájárul adatainak a közüzemi szolgáltató irányába történő továbbításához (minden egyes közüzemi szolgáltató kizárólag a Felhasználó által igénybe vett, az adott közüzemi szolgáltató által nyújtott közüzemi szolgáltatásra vonatkozó, a Felhasználó által megadott adatokat kapja meg az Alkalmazáson keresztül).. Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Amennyiben az Üzemeltető adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozó személyéről a jelen Nyilatkozat keretében tájékoztatja a Felhasználókat. Az adatfeldolgozó – bevonása esetén – csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az adatok egyéb, céltól eltérő felhasználásra az Üzemeltető nem jogosult.

2.7 Reklámozási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználók regisztráció során megadott elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy a Felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint az Alkalmazással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A reklámozási célú adatkezeléshez a Felhasználónak külön, kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia.

Amennyiben a Felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint az Alkalmazással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjenek a Felhasználó által megadott email címre, úgy ez a felhasználói döntés az Alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételét nem befolyásolja, a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait teljes körben igénybe veheti.

2.8 Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:
 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli,
 • a Felhasználó azt kéri,
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználó kérheti az Alkalmazáshoz kapcsolódóan rá vonatkozóan kezelt személyes adatai törlését. A Felhasználó csak a rá vonatkozóan kezelt adatok törlését kérheti, más Felhasználókra vonatkozó adatok törlését nem. A Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere 30 (harminc) napon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. Az egyéb adatok törlésére vonatkozó kérés nem érinti az Alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi használata lehetőségét. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és a Felhasználó közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

2.9 Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak az alábbi jogai vannak:
 • Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználónak joga van tájékozódni az Üzemeltető által kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés lényeges szempontjairól – a tájékoztatási kötelezettségének az Üzemeltető a jelen Nyilatkozattal tesz eleget.
 • Hozzáféréshez való jog: a Felhasználó kérhet tájékoztatást arról, hogy az Üzemeltető kezel-e az adott Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Az Üzemeltető a hozzáféréshez való jognak elsősorban a jelen Nyilatkozattal tesz eleget – ami tartalmazza az előző mondat szerinti információkat – azonban amennyiben a Felhasználó az Üzemeltetőt elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen a hozzáféréshez való jog gyakorlása körében közvetlenül is megkeresi, és felvilágosításokat kér, úgy a megkeresésben kért felvilágosításokat az Üzemeltető a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül megadja.
 • Ingyenesség: a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Felhasználó a tájékoztatás kérés folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 • Tájékoztatás megtagadása: a Felhasználó tájékoztatását az Üzemeltető csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Üzemeltető köteles a Felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Üzemeltető ebben az esetben tájékoztatja a Felhasználót a jogorvoslati lehetőségekről.
 • Adatok helyesbítésének kérése: a Felhasználó jelezheti, hogy az Üzemeltető által kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. A helyesbítésre vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, a helyesbítésre vonatkozó kérésnek az Üzemeltető a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül tesz eleget. A tévesen szereplő, és az Üzemeltető által nem helyesbíthető adatok helyesbítését azonban a Felhasználó nem az Alkalmazás Üzemeltetőjétől, hanem a közüzemi szolgáltatójától kell kérnie, mivel az Üzemeltető az adatokat (a regisztrációkor megadott email és PIN kivételével) a közüzemi szolgáltatóktól kapja.
 • Törléshez való jog: gyakorlására vonatkozó információkat lásd a fenti 2.2-es és 2.8-as pontokban.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben – ez esetben az Üzemeltető továbbra is kezeli a Felhasználó személyes adatait, azonban azokat az Alkalmazás működéséhez nem használja fel. Az adatkezelés korlátozása pontosan ugyanolyan módon kérhető, mint az adattörlés, és az adatkezelés korlátozása az Alkalmazás használatával kapcsolatosan pontosan ugyanolyan következménnyel jár, mint a regisztrációkor megadott adatok törlése (a Felhasználó a továbbiakban az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe).
 • Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Üzemeltető. Az adathordozhatóságra vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, az adatokat az Üzemeltető a Felhasználónak elektronikus levélben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímére, a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül továbbítja.
 • Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Üzemeltető általi kezelése ellen, amennyiben úgy véli, hogy az Üzemeltető nem a Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli azokat.

2.10 Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

3. A felhasználókra irányadó jogszabályok

3.1 A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.
Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
A Felhasználó az Alkalmazást csak saját felelősségére használhatja.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót az Alkalmazás használata során ért olyan károkért, hátrányokért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó az Alkalmazás használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, vagy az Alkalmazás felhasználási feltételei megsértette.
A Felhasználó köteles az Alkalmazás használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső számítógépi programalkotások (szoftverek), irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.
A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkalmazás rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
 • Tartózkodni az Alkalmazás működésének megzavarásától, akadályozásától,
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul,
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz,
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkalmazás informatikai biztonságát veszélyezteti.

A Felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

3.2 Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a Felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

4. Üzemeltető felelősségének kizárása

4.1 A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja az Alkalmazás elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az Alkalmazás működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

4.2 Az Üzemeltető felelősségének korlátozása

Az Üzemeltetőnek a Felhasználó felé vállalt felelőssége az alábbiakra korlátozott:
 • halál, testi sérülés vagy betegség esetén az ezzel okozott teljes kár megtérítése,
 • dologi javakat ért közvetlen kár megtérítése összesen maximum 100.000,-Ft (százezer forint),
 • a Nyilatkozat bármely egyéb rendelkezésének az Üzemeltető általi megszegésével okozott egyéb közvetlen kár megtérítése összesen maximum 50.000,- Ft (ötvenezer forint) értékig.

Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal közvetett, következményi, különleges kárért, elmaradt haszonért, elmaradt munkabérért, elmaradt jövedelemért vagy munkabér, egyéb jövedelem kiesésből eredő károkért.
A fenti pontokban szereplő felelősségkorlátozási kikötések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyekben a kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés szerint a felelősség nem korlátozható.
Az Üzemeltetővel szemben, szerződésszegése esetén csak a jelen Nyilatkozatban meghatározott jogkövetkezmények érvényesíthetők, a Ptk. szerződésszegésből eredő károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései szerint.
A Felhasználó kártérítési igényt az Üzemeltetővel szemben a kár bekövetkeztétől számított 18 (tizennyolc) hónapos jogvesztő határidőn belül jogosult érvényesíteni.
A jelen Nyilatkozatban meghatározott felelősségkorlátozó kikötéseket a Felhasználó a regisztrációkor, a Nyilatkozat feltételei elfogadásakor fogadja el.
Az Üzemeltető, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselői felelősségét – a törvény által lehetővé tett körben – az Üzemeltető kizárja az e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek (ideértve a Felhasználókat is) okozott károkért, az esetleges károsulttal szemben kizárólag a károkozó Üzemeltető, mint gazdasági társaság felel. A Felhasználó a regisztrációval és az Nyilatkozat rendelkezései elfogadásával egyben kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy lemond azon jogáról, hogy az Üzemeltető vezető tisztségviselőjével szemben felelősségének megállapítása vagy marasztalása iránt bármilyen igényt érvényesítsen. Az Üzemeltető vezető tisztségviselője a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

5. A Felhasználók jogainak érvényesítése

Ha az Üzemeltető a Felhasználó által az Üzemeltetőhöz intézett, a Nyilatkozat 2.9-es pontjában felsorolt bármely felhasználói jog gyakorlására irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A kérelem teljesítése során az Üzemeltető az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. A Felhasználó jogsérelem esetén kérheti az Üzemeltető képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján érvényesítheti jogait. A Felhasználó személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát.